Účast na veletrzích podporovaná z fondů EU jako účinný nástroj podpory zahraničního obchodu

Ačkoli se svět obchodu mění a roste význam e-commerce a různých dalších platforem, zůstává podstatou navazování obchodních kontaktů budování osobních vztahů, a málo která událost pro to poskytuje lepší příležitost, než účast na kvalitním veletrhu. Zvláště v některých regionech, kam míří české firmy, nelze udělat dobrý obchod bez časté přítomnosti a aktivní účasti na klíčových veletržních akcích. Stinnou stránkou však je, že vystavovat na významných odborných veletrzích není levnou záležitostí, zvláště pro firmy ze segmentu malých a středních je to často nezanedbatelná zátěž. více ...


Svaz průmyslu a dopravy ČR a další asociace se dlouhodobě snaží působit na zkvalitňování ekonomické diplomacie a s ní spojených služeb pro exportéry. Jednou z velmi úspěšných aktivit, k jejíž koordinaci jsme přispěli, jsou veletrhy podporované z prostředků MPO (České oficiální účasti) a společné účasti podpořené finančně z evropských fondů. Velmi úspěšný program Specializované veletrhy a výstavy již skončil, ale navazují na něj nové projekty obdobného zaměření, které nesou název NOVUMM (nové marketingové modely veletržních účastí) a NOVUMM KET a jsou podpořeny z operačního programu OPPIK. Z důvodu jiných pravidel nebylo možné, aby pokračovaly ve stejném režimu, jak tomu bylo u SVV. Díky spolupráci všech zapojených asociací a firem s agenturou CzechTrade se podařilo předat ke schválení alternativu, která poskytne firmám podobnou míru podpory a doplní nabídku Českých oficiálních účastí, které na pokrytí všech oborů a klíčových veletrhů nestačí. Ačkoli nebyl přechod od SVV k projektům NOVUMM hladký, měly by první podpořené akce proběhnout již v říjnu tohoto roku a projekt pak bude pokračovat i v letech 2017 a 2018.
Oba projekty, jak NOVUMM tak NOVUMM KET, jsou zaměřeny na podporu internacionalizace a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Projekt NOVUMM se zaměřuje na tradiční průmyslové obory a NOVUMM KET (Key Enabling Technologies) je zaměřen na 6 klíčových oborů (mikrotechnologie, nanotechnologie, biotechnologie, fotonika, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie). Z hlediska administrace se tím pro firmy nic nemění, ale jsou zde různé seznamy veletrhů dle zaměření.
Současné nastavení, v souladu se zaměřením podpory exportu, počítá s tím, že alespoň 30% veletrhů na seznamu musí být mimo Evropu. Členění je chápáno geograficky, nikoli jen v hranicích EU. Podpora může být poskytnuta pouze podnikům z kategorie malý a střední (MSP). Prakticky se jedná o slevu z celkových uznatelných nákladů na účast, která může u veletrhů v Evropě dosahovat až 50% a mimo Evropu až 70% z objemu těchto uznatelných nákladů až do výše 80 tis. Kč u projektu NOVUMM a 90 tis. Kč u projektu NOVUMM KET.
Zjednodušeně lze říci, že se jedná o zvýhodněnou službu, kterou CzechTrade poskytne zakoupením plochy případně úhradou dalších vybraných souvisejících nákladů, které zlevní firmám účast na veletržních akcích. Přímá finanční podpora již není v dnešním schématu možná. Ve výsledku však tento projekt umožní, zvláště na nákladných mimoevropských veletrzích, účast i firmám, pro které by takové expozice mohla být obtížně finančně dostupná. Další přidanou hodnotou je pak společná propagace, oficiální záštita na českém stánku a tím větší zviditelnění na akci. Takové společné expozice mohou být organizovány pro minimálně 5 společností a očekávaný průměr na jednu akci je 15, přičemž do tohoto počtu je zahrnuta i možnost individuální účasti.
Věříme, že tento projekt bude kvalitním nástupcem SVV a co nejdříve začne plnit svou roli. Svaz průmyslu a dopravy bude i nadále podporovat agenturu CzechTrade v její snaze o zkvalitňování veletržních účastí a celého systému této podpory. Považujeme tyto evropské peníze za velmi rozumnou investici do konkurenceschopnosti našich podniků.


Pavel Fára
SP ČR